Komisja Bioetyki

Podstawą prawną działania Komisja Bioetyki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi jest:

- Deklaracja Helsińska z 1964 r. z późniejszymi zmianami, 

- Ustawa z dnia 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857), 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 04.11.2008 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1247), 

- Ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271), 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 11.05.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. 1999 Nr 47, poz. 480), 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.03.2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej (Dz. U. 2005, Nr 57, poz. 500)

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.04.2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora (Dz. U. 2005, Nr 101, poz. 845), z nowelizacją z dnia 18.05.2005 r.

Przewodniczącym Senackiej Komisji Bioetyki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi jest Prof. Dr hab. n. med. Marek Zawirski Rozpoczęcie badań do pracy licencjackiej/magisterskiej jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody Komisji Bioetyki. W celu uzyskania zgody należy dostarczyć następujące dokumenty:

Wniosek do Komisji Bioetyki (z podpisem promotora i studenta) – wzór

Plan pracy – wzór

Informacja dla pacjenta/badanego – wzór

Formularz świadomej zgody pacjenta/badanego – wzór

Narzędzia badawcze: wzór ankiet, kwestionariuszy, skal, itp.

Zgoda kierownika jednostki, w której będą realizowane badania (jeśli nie jest on promotorem pracy).

 

Do retrospektywnej analizy dokumentacji nie są potrzebne załącznik 2 i 3.
Podanie wraz z załącznikami należy dostarczyć do 10 dnia każdego miesiąca do Dziekanatu Studiów Międzynarodowych i Informatyki.
W przypadku późniejszego ich dostarczenia wniosek będzie rozpatrywany na kolejnym posiedzeniu Komisji Bioetyki. Niekompletna dokumentacja podlega zwrotowi i nie zostanie rozpatrzona do momentu jej uzupełnienia.